Krajina v proměnách

KONCEPČNÍ DOKUMENT

Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice

Hydrogeologická studie zájmového území na Ašsku

Pracovníci Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. v.v.i. vypracovali v rámci projektu studii, v níž shrnuli archivní a aktuální hydrogeologické poznatky o odběrech podzemních vod na Ašsku. Studie je součástí prací, jejichž cílem je objasnění vodního režimu zájmového území. Nadměrné odběry podzemních vod mohou přispívat k vysychání drobných toků v suchých obdobích, což má negativní dopady na populace vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména pak perlorodky říční.

Studie přináší odpovědi na následující otázky:

1) Jsou v zájmovém území nějaké významné odběry podzemní vody?

2) Jaké ovlivňují tyto odběry podzemních vod místní toky a prameny, a tím i vzácné druhy?

3) Co může být uděláno pro zlepšení situace?

Vodní režim krajiny Ašska

Mapování pramenišť a hydrologická bilance.

Analýza sedimentárních záznamů

Historie vegetace a požárová dynamika.

Mapování vegetace

Analýza změn rozšíření druhů a terénní mapování současného stavu

You cannot copy content of this page