Krajina v proměnách

O nás

Tato interaktivní prezentace vznikla v rámci projektu č. 293 „Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice“ který byl finančně podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EUS 2014-2020.

Projekt byl realizován od 1.1.2020 do 31.12.2022 ve spolupráci těchto institucí:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Jsme přední výukovou a výzkumnou institucí v České republice. Na přírodovědecké fakultě provádíme základní i aplikovaný výzkum v mnoha přírodovědných oborech. V rámci katedry botaniky probíhá výzkum dlouhodobých změn ekosystémů a krajiny zahrnujících změny biodiverzity, vliv klimatických změn na fungování ekosystémů nebo roli člověka na změny krajinného pokryvu. 

Kontakt: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. email: petr.kunes@natur.cuni.cz

Universität Regensburg, Fakultät Biologie und Vorklinische Medizin

Pod názvem “Ekologie a biologie ochrany přírody”, který dal název našemu ústavu na univerzitě v Regensburgu, zkoumáme mnoho aspektů, které tvoří a ovlivňují přírodní rovnováhu v neporušených ekosystémech. Ty sahají od poznatků o biologii a ekologii jednotlivých druhů přes chování populací a jejich interakce s ekosystémy až po vzájemné vztahy mezi člověkem a přírodou. Ve vodních a suchozemských ekosystémech zkoumáme chemické, fyzikální, sociologické a antropogenní faktory spojené s výskytem nebo vymizením druhů v krajině. Tyto poznatky zasazujeme do kontextu využívání a změn středoevropské kulturní krajiny, abychom holistickým přístupem přispěli k udržitelné ochraně přírody.

Kontakt: Prof. Dr. Peter Poschlod, email: peter.poschlod@ur.de

BUND Naturschutz e.V. in Bayern, Kreisgruppe Hof

BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) je nejstarším a největším spolkem na ochranu životního prostředí v Bavorsku. Naše činnost, jež zasahuje do všech oblastí politiky životního prostředí, je nezávislá a slouží výhradně neziskovým účelům. Snažíme se o zachování přírodních hodnot a rozmanitosti naší země.

Kontakt: Wolfgang Degelmann, email: degelmann@bund-naturschutz.com

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Zkoumáme režim a bilanci povrchových a podzemních vod. Hodnotíme dlouhodobý vývoj a vliv antropogenních změn a globálních změn klimatu na hydrologický režim. Odbor speciální hydrobiologie a ekologie vodních organismů se dlouhodobě zabývá společenstvy vodních živočichů v oligotrofních vodách.

Kontakt: Ing. Věra Kladivová, email: vera.kladivova@vuv.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Jako organizační složka státu zajišťujeme státní správu a odbornou i praktickou péči o přírodu na území chráněných krajinných oblastí, maloplošných chráněných území a ptačích oblastí.

Kontakt: Ing. Miloš Holub Ph.D., email: milos.holub@nature.cz

You cannot copy content of this page