Krajina v proměnách

Rašelinné očko

Na okraji nivy Lužního potoka se vyvinulo rašeliniště s dominantním suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum). V sušších partiích je hojný čertkus luční (Succisa pratensis). Bohatý výskyt čertkusu poukazuje na původ v lučním biotopu. V současnosti louka postupně více a více rašelinní a zarůstá smrkem. Zachování druhové pestrosti by prospěl občasný zásah, který by ředil houstnoucí keřové patro a narušil bylinné i mechové patro. Podobných rašelinných oček bývalo v minulosti v lesích i na podmáčených loukách podstatně více. Odvodnění krajiny jejich počet i plochu silně snížilo.

You cannot copy content of this page