Krajina v proměnách

Hospodářské lesy

Druhově chudé hospodářské lesy jsou často protkány sítí kanálů, které z území odvádí vodu. Tato lesnická pěstební opatření mají vést ke snazšímu obhospodařování zamokřených ploch. Malé rozlohy přirozených podmáčených a rašelinných smrčin se zachovaly podél lesních pramenišť a často napřímených drobných potoků. V tomto stavu však neplní důležité vodohospodářské a biologické funkce. Podél lesních toků se na bývalých mokrých loukách místy vyvinuly svébytná rašeliniště, často s vzácnými druhy rostlin jako rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).

You cannot copy content of this page