Krajina v proměnách

Plochy s mírným sklonem

Plochy s mírným sklonem na úpatí svahu a nad zaplavovanou nivou potoka tvoří mozaika vlhkých i sušších bezlesých biotopů, do kterých v důsledku absence hospodaření vnikají dřeviny jako bříza bílá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) či krušina olšová (Frangula alnus). Porosty vysokých ostřic s bultovitými trsy se střídají s tužebníkovými lady a místy až s mechovými slatiništi. Na sušších místech jsou pak menší plochy smilkových trávníků s polštáři vřesu obecného (Calluna vulgaris).

You cannot copy content of this page