Krajina v proměnách

Vlhká hospodářská louka.

Intenzivní hospodaření na loukách (mj. víc jak 2 seče za rok, časté hnojení a přeorávání) způsobuje nižší druhovou pestrost přítomných rostlin a na ně vázaných bezobratlých živočichů. Také s rostoucí rozlohou takových luk či intenzivních pastvin klesá prostorová diverzita krajiny. V této vlhčí louce dominuje psárka luční (Alopecurus prastensis). Výrazně převažují traviny nad dvouděložnými rostlinami.

You cannot copy content of this page